SFS 2013:136 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

130136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 63 och 64 §§ avfallsförordningen (2011:927)

ska ha följande lydelse.

63 §

Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbal-

ken prövas av

1. Havs- och vattenmyndigheten, om dispensen avser dumpning i Sveriges

ekonomiska zon eller i ett område som inte ingår i en fastighet i den del av det
svenska territorialhavet som ligger mer än en nautisk mil utanför den baslinje
som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium, eller

2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan

inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.

En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, plat-

sen och sättet för dumpningen.

64 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställigheten av 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken. Innan myndigheten
meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra länsstyrelserna, Natur-
vårdsverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och Tull-
verket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.
2. �renden som har kommit in till Havs- och vattenmyndigheten men inte

avgjorts före ikraftträdandet ska fortsätta att handläggas av Havs- och vatten-
myndigheten enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

SFS 2013:136

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013