SFS 2013:137 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

130137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

1

dels att 19 d�19 h §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 19 d § ska utgå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har bör-

jat löpa före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
19 d § 2009:1599

rubriken närmast före

19 e § 2009:1599

19 d § 2009:1599.

19 f § 2010:284
19 g § 2010:1700
19 h § 2010:1700

SFS 2013:137

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013