SFS 2013:138 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

130138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etik-

prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

SFS 2013:138

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

2

SFS 2013:138

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

I denna bilaga anges geografiska upptagningsområden för de regionala etik-
prövningsnämnderna. Bilagan anger också upptagningsområde med avseende
på statliga universitet och högskolor. För universitet och högskolor med
någon annan huvudman finns bestämmelser i 3 § andra stycket.

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Län

�stergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län

Universitet och högskolor

Linköpings universitet
Linnéuniversitetet

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

2 Senaste lydelse 2010:1774. �ndringen innebär att Högskolan på Gotland tagits bort
ur förteckningen.