SFS 2013:139 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

130139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

SFS 2013:139

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

2

SFS 2013:139

Bilaga 1

2

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen ⬝F⬝ efter myndighetens namn innebär att myndigheten får ha

ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

Myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet

Blekinge tekniska högskola
Centrala studiestödsnämnden
Dans- och cirkushögskolan (F)
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan (F)
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (F)
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Myndigheten för yrkeshögskolan (F)
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm (F)
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Sameskolstyrelsen (F)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Stockholms dramatiska högskola (F)

2 Senaste lydelse 2012:921. �ndringen innebär att Högskolan på Gotland tagits bort ur
förteckningen.

background image

3

SFS 2013:139

Södertörns högskola
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet (F)
�rebro universitet
�verklagandenämnden för studiestöd (F)

Myndigheter som hör till Utrikesdepartementet

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013