SFS 2013:140 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

130140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:520) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilagan till förordningen (2012:520) om elek-

torsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

SFS 2013:140

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

2

SFS 2013:140

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Region 4

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

2 �ndringen innebär att Högskolan på Gotland tagits bort ur förteckningen.