SFS 2013:142 Förordning om ändring i förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

130142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2040) om
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:2040) om försöksverk-

samhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (utbildningen), som ska vara en
del av gymnasieskolan. Deltagande i försöksverksamheten är frivilligt för
skolhuvudmän.

Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2011–

30 juni 2015.

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:142

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013