SFS 2013:144 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

130144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska inom ramen för egna beslut om resursfördelning och

planering arbeta för att det finansiella systemet

� är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande markna-

der som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster,
och

� ger ett högt skydd för konsumenter.
Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen

inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssek-
torn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktions-
sätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att
förstå och följa.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senast lydelse 2011:1609.

SFS 2013:144

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0144.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:12 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0144.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:12 AM