SFS 2013:145 Förordning om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

130145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för innovativt byggande av bostäder för
unga;

utfärdad den 21 mars 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,

lämnas för åtgärder som syftar till att främja ett innovativt byggande för att
öka utbudet av bostäder för unga.

Förutsättningar för stöd

2 §

Stöd får ges för en åtgärd som innebär

1. utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process,

eller

2. användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.
Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna ge-

nomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

3 §

Stöd får inte ges för en åtgärd som

1. stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan för-

fattning, eller

2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

4 §

Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast

den 1 augusti 2017.

5 § Stöd till företag lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommis-
sionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

1 och får

lämnas endast med de begränsningar som följer av kommissionens förordning
samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Stödets storlek

6 §

Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för

åtgärden.

1 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2013:145

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0145.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:13 AM

background image

2

SFS 2013:145

Stödet får dock inte överstiga
1. 300 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § 1,

och

2. 1 600 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § 2.

Prövningen av ett stödärende

7 §

Frågor om stöd prövas av Boverket.

8 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti

2015.

9 §

Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och bevilja de

ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som
anges i 1 §.

10 §

Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets stor-

lek.

11 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd,
2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport

som avses i 13 §, och

3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

12 §

Första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det beslu-

tade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av
Boverket.

Resterande utbetalning görs efter det att slutrapport enligt 13 § har kommit

in till Boverket.

Uppföljning och utvärdering

13 §

När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska stödmottagaren i en

slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat
som uppnåtts.

14 §

Boverket ska följa upp och utvärdera de stödberättigande åtgärderna

och senast den 31 december 2017 redovisa detta i en rapport till regeringen.

15 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för

en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 14 §.

16 §

Boverket ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt denna

förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att
det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissi-
onens förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet besluta-

des.

0145.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:13 AM

background image

3

SFS 2013:145

�&terbetalning och återkrav

17 §

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt be-
lopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 13 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Bover-

ket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda
skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-

ordning.

�verklagande

20 §

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

0145.fm Page 3 Wednesday, March 27, 2013 11:13 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0145.fm Page 4 Wednesday, March 27, 2013 11:13 AM