SFS 2013:146 Förordning om upphävande av förordningen (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter

130146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1994:1338) om
förslagsverksamhet vid statliga myndigheter;

utfärdad den 21 mars 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1338) om förslagsverksam-

het vid statliga myndigheter ska upphöra att gälla vid utgången av april 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:146

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0146.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:14 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0146.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:14 AM