SFS 2013:147 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

130147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 21 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2010:853) om ursprungs-

garantier för el ska ha följande lydelse.

13 §

Producenten av el ska betala en avgift om 0,05 kronor per utfärdad ur-

sprungsgaranti till kontoföringsmyndigheten. �vriga kontoinnehavare ska be-
tala en kontoavgift om 200 kronor per år till kontoföringsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:147

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0147.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:15 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0147.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:15 AM