SFS 2013:148 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 21 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 3 kap. 25 § studiestödsförord-

ningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Inackorderingstillägg får lämnas till studerande vid andra läroanstalter

och utbildningar än sådana som ingår i skolväsendet och har offentlig huvud-
man enligt skollagen (2010:800). Det får också lämnas för studier vid utbild-
ningar med offentlig huvudman inom skolväsendet, om den studerande är ut-
landssvensk eller deltar i förberedande dansarutbildning i grundskolan.

Inackorderingstillägg får utöver vad som anges i 1 § lämnas till en stude-

rande

1. i grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7�9 vid en riksinternat-

skola,

2. i grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7�9 inom skolväsendet,

om den studerande är utlandssvensk,

3. vid en fristående gymnasiesärskola, eller
4. vid en gymnasiesärskola med offentlig huvudman, om den studerande är

utlandssvensk.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vem

som kan få inackorderingstillägg.

3 kap.

25 §

2

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om

rätt till studiemedel för studier utomlands och om beräkning och utbetalning
av sådana studiemedel. Nämnden får då föreskriva att studiemedel inte får
lämnas för en utbildning som inte ger rätt till studiemedel för studier i Sverige
eller annars inte rimligen bör medföra rätt till studiemedel.

Centrala studiestödsnämnden får även meddela föreskrifter om undantag

från det krav på bosättning som anges i 3 kap. 23 § första stycket studie-
stödslagen (1999:1395).

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om godtagbar

standard enligt 23 § 2.

1 Senaste lydelse 2011:945.

2 Senaste lydelse 2005:619.

SFS 2013:148

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0148.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:16 AM

background image

2

SFS 2013:148

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna förordning träder i kraft den 30 april 2013.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska tillämpas

för tid från och med den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

0148.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:16 AM