SFS 2013:149 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

130149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 28 d, 36 och 38 §§ jaktförordningen (1987:905)

1

ska ha följande lydelse.

28 d §

Den som i fall som avses i 28�28 b §§ har dödat ett djur ska snarast

möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan med-
givande från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska anmäla händelsen till närmaste polismyndighet, om det

finns misstanke om brott.

36 §

2 Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 § första

stycket eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett så-
dant djur ska, utom i fall som avses i 28 d §, snarast möjligt anmäla händelsen
till närmaste polismyndighet, oberoende av vem djuret tillfaller. Detsamma
gäller i fråga om älg eller hjort när djuret är fredat.

Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits eller

påträffats på dennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig om att an-
mälan skett eller själv göra anmälan. Samma skyldighet har arrendator och
jakträttshavare.

38 §

3

När polismyndigheten har tagit emot en anmälan enligt 36 §, ska den

se till att djuret tas om hand. Detsamma gäller länsstyrelsen, när den har tagit
emot en anmälan enligt 28 d §. Naturvårdsverket ska genom föreskrifter eller
beslut i det enskilda fallet bestämma hur det ska förfaras med omhändertagna
djur.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2009:1265.

3 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2013:149

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0149.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:16 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0149.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:16 AM