SFS 2013:150 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

130150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 27 mars 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:1709) om avgas-

krav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly-

delse.

1 §

2

Denna förordning innehåller avgaskrav för

1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att använ-

das för transporter på väg,

2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller gods-

transport på väg,

3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar,
4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1�3, samt
5. motorer avsedda för traktorer.
Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon, fartyg, luftfartyg

och fritidsfordon såsom snöskotrar, terrängmotorcyklar och terrängfordon. I
förordningen finns dock en bestämmelse om typgodkännande av motorer av-
sedda för fartyg i inlandssjöfart.

1 a §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 1 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser

från mobila maskiner i fråga om 5 §,

2. med stöd av 4 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila

maskiner i fråga om 3 och 3 a §§, 4 § andra stycket, 5 a, 6, 11 och 12 §§,

3. med stöd av 12 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila

maskiner i fråga om 9 §, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila
maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59,
27.2.1998, s. 1, Celex 31997L0068) senast ändrat genom kommissionens direktiv
2012/46/EU (EUT L 353, 21.12.2012, s. 80, Celex 32012L0046).

2 Senaste lydelse 2005:1104.

SFS 2013:150

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0150.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:14 PM

background image

2

SFS 2013:150

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 §

3

Vid prövningen av en fråga om ett EG-typgodkännande ska Transport-

styrelsen typgodkänna en motortyp eller motorfamilj, om

1. kraven i bilaga 1 till denna förordning är uppfyllda, eller
2. kraven i direktiv 97/68/EG för typgodkännande av sådana motorer av-

sedda för fartyg i inlandssjöfart som avses i artikel 7a i direktivet är uppfyllda
och prövningen gäller ett sådant typgodkännande.

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1197.

0150.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:14 PM