SFS 2013:151 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

130151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 27 mars 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1997:835) om arbetslöshets-

försäkring ska införas en ny paragraf, 28 §, av följande lydelse.

28 §

1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får inte förlänga perioden

att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land
eller i Schweiz så att perioden sammantaget överstiger tre månader.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Tidigare 28 § upphävd genom 2010:2023.

SFS 2013:151

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0151.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:15 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0151.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:15 PM