SFS 2013:152 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

130152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring

2

dels att 44, 45 a och 66 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 45 a och 66 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 11 och 70 §§ ska betecknas 44 och 66 §§,
dels att 9, 10, 43, 45, 46, 47, nya 44 och 66 §§ samt rubrikerna närmast före

43, 46 och 47 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 9 a, 11, 43 a, 43 b, 44 a,

46 a, 46 b, 47 b och 47 c §§, samt närmast före nya 66 § en ny rubrik av föl-
jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nya rubriker närmast före 48 § som ska lyda

⬝Utfärdande av intyg⬝ och närmast före 67 § som ska lyda ⬝Särskilda bestäm-
melser⬝.

9 §

3

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som

1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räk-

ning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i
veckan,

2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

9 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om

1. sättet en sökande ska vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen

på, och

2. villkoren för att en sökande ska anses stå till arbetsmarknadens förfo-

gande.

1 Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173.

2 Senaste lydelse av
44 § 2000:1460
45 a § 2000:1460
66 § 2002:545
rubriken närmast före 45 a § 2000:1460.

3 Senaste lydelse 2007:810.

SFS 2013:152

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0152.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:16 PM

background image

2

SFS 2013:152

10 §

4

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som

1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön, eller
4. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare.

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt

37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från
medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till ersätt-
ning som i sådana fall ska gälla.

11 §

En sökande som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar

har inte rätt till ersättning.

Varning och avstängning från rätt till ersättning

43 §

5

En sökande ska varnas om han eller hon

1. utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell hand-

lingsplan,

2. utan godtagbart skäl inte lämnat en aktivitetsrapport till den offentliga

arbetsförmedlingen inom utsatt tid,

3. utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga ar-

betsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på
annat sätt beslutad tidpunkt,

4. utan godtagbart skäl inte sökt anvisat lämpligt arbete, eller
5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten.
Om sökanden missköter arbetssökandet enligt första stycket vid upprepade

tillfällen inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas av från rätt
till ersättning.

Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 er-

sättningsdagar vid det tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid det fjärde
tillfället. Vid ett femte fall av misskötsamhet under ersättningsperioden, har
sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett ar-
betsvillkor.

43 a §

En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättnings-

dagar, om han eller hon utan godtagbart skäl

1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,
2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kom-

mit till stånd, eller

3. avvisat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket

aktivitetsstöd lämnas.

Om sökanden förlänger tid i arbetslöshet enligt första stycket i anslutning

till eller inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas av från rätt
till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättnings-

4 Senaste lydelse 2010:2030.

5 Senaste lydelse 2000:1460.

0152.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:16 PM

background image

3

SFS 2013:152

dagar vid det tredje tillfället. Om något sådant förhållande upprepas en fjärde
gång under samma ersättningsperiod, har sökanden inte rätt till ersättning
förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor.

43 b §

En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättnings-

dagar, om han eller hon

1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete,
2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete,
3. utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vil-

ket aktivitetsstöd lämnas, eller

4. uppträtt på ett sådant sätt att den offentliga arbetsförmedlingen återkallat

en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd
lämnas.

Den sökande ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt

att arbetet skulle ha varat högst 10 dagar eller om programmet skulle ha på-
gått i högst 10 dagar.

Om sökanden orsakar sin arbetslöshet enligt första stycket en andra gång i

anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon på nytt
stängas av från rätt till ersättning enligt första eller andra stycket. Om något
sådant förhållande upprepas en tredje gång under samma ersättningsperiod,
har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett ar-
betsvillkor.

44 §

6

Ett arbete ska anses lämpligt, om

1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till

den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden,

2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare

får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är
skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsupp-
gifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag,

3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd

av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och

4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning el-

ler myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller
olycksfall.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar yt-

terligare föreskrifter om lämpligt arbete.

44 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och giltig anled-
ning enligt 43�43 b §§.

45 §

7

I avstängningstiden ingår dagar för vilka karenstid skulle ha tillgodo-

räknats eller dagpenning skulle ha lämnats, om avstängningen inte hade skett.
Detsamma gäller dagar när den sökande utfört förvärvsarbete.

Avstängningstiden ska räknas från och med den dag då det förhållande som

anges i 43�43 b §§ inträffat. Upprepas under pågående avstängningstid ett

6 Senaste lydelse av tidigare 11 § 2000:627.

7 Senaste lydelse 2000:1460.

0152.fm Page 3 Wednesday, April 3, 2013 4:16 PM

background image

4

SFS 2013:152

förhållande som medför avstängning på nytt, ska den nya avstängningstiden
inledas vid utgången av den föregående avstängningstiden.

En avstängning får inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från det

avstängningsgrundande förhållandet. Om ny grund för avstängning inträffar
under pågående avstängningstid, får avstängningen med anledning av det nya
avstängningsgrundande förhållandet inte pågå längre än 112 kalenderdagar
räknat från utgången av den föregående avstängningstiden.

Frånkännande av rätt till ersättning

8

46 §

9

Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller

vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbets-
löshetskassa om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersätt-
ning, ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock
frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt 37 § första
stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon
inte ska uteslutas som medlem.

Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt första stycket har läm-

nats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som
berörs har utträtt ur kassan.

46 a §

Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45

och högst 195 ersättningsdagar.

46 b §

Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med

den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som lig-
ger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges.

Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande har utfört förvärvs-

arbete som avses i 12 och 13 §§ under 80 dagar från den tidpunkt som avses i
första stycket.

Ansökan om ersättning

47 §

10

En ansökan om ersättning ges in till och prövas av arbetslöshetskas-

san. Den sökande ska lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av
hans eller hennes rätt till ersättning. Sökanden ska intyga på heder och sam-
vete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade
förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning.

Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbets-

förhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller
hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att
skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt.
Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.

Intyg och övriga uppgifter ska förvaras bland kassans handlingar.

8 Senaste lydelse 2000:1460.

9 Senaste lydelse 2012:413.

10 Senaste lydelse 2002:545.

0152.fm Page 4 Wednesday, April 3, 2013 4:16 PM

background image

5

SFS 2013:152

47 b §

En anmälan om ändrade förhållanden enligt 47 § första stycket ska

göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att den sökande fick
kännedom om förändringen.

47 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar föreskrifter om den ansökan och särskilda blankett som avses i 47 §.

Innehållande av ersättning

66 §

11

En arbetslöshetskassa får besluta att tills vidare hålla inne ersättning

till en sökande, om det finns sannolika skäl att anta att han eller hon

1. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 §,
2. inte har rätt till ersättning enligt 11 §,
3. kommer att stängas av från rätt till ersättning enligt 43�43 b §§, eller
4. kommer att frånkännas rätt till ersättning enligt 46 § eller uteslutas som

medlem enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Ersättning får hållas inne till dess arbetslöshetskassan slutligt prövat frågan

om sökandens rätt till ersättning och med högst det belopp som kan komma i
fråga i det slutliga beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
2. För sådant förhållande som har betydelse för fråga om ersättning från en

arbetslöshetskassa och som har inträffat före den 1 september 2013 gäller 9,
11, 43�46 §§ och 66 § första stycket i sin äldre lydelse.

3. För sådant förhållande som föranleder avstängning enligt de nya bestäm-

melserna i 43�43 b §§, räknas avstängningstiden i förekommande fall från ut-
gången av tiden för sådan nedsättning eller avstängning som har beslutats en-
ligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

11 Senaste lydelse av tidigare 70 § 2009:11.

0152.fm Page 5 Wednesday, April 3, 2013 4:16 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0152.fm Page 6 Wednesday, April 3, 2013 4:16 PM