SFS 2013:153 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

130153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-

löshetskassor

dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§,
dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 94 a § ska sättas närmast före 94 f §,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 37 b, 37 c och 94 a�

94 e §§ samt närmast före 94 § ny rubrik av följande lydelse.

37 §

2

En medlem i en arbetslöshetskassa som medvetet eller av grov vårds-

löshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av be-
tydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslu-
tas som medlem om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller en
medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla änd-
rade uppgifter till kassan om förhållanden av betydelse för hans eller hennes
rätt till ersättning.

I 46�46 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring finns bestäm-

melser om frånkännande av rätt till ersättning när arbetslöshetskassan beslutar
att medlemmen inte ska uteslutas.

37 a §

3

En medlem får uteslutas om han eller hon inte uppfyller och inte

heller under de senaste sex månaderna har uppfyllt bestämmelsen i en arbets-
löshetskassas stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.

37 b §

Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 § gäller från och

med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som
ligger till grund för beslutet.

Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 a § gäller från och med

första dagen i den kalendermånad som följer på beslutet. Om medlemmen har
rätt till ersättning vid tidpunkten för beslutet om uteslutning, gäller dock ute-
slutningen från och med första dagen i den kalendermånad som följer efter
den dag då rätten till ersättning upphör.

1 Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173.

2 Senaste lydelse 2009:665.

3 Senaste lydelse 2009:1438.

SFS 2013:153

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0153.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:17 PM

background image

2

SFS 2013:153

37 c §

Arbetslöshetskassans styrelse prövar frågor om uteslutning av en

medlem och om frånkännande av rätt till ersättning enligt bestämmelser om
detta i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. En kassaföreståndare får
dock efter uppdrag från styrelsen fatta beslut i sådana ärenden, utom när det
gäller omprövning.

39 §

Ett beslut om att utesluta en medlem ska innehålla de skäl som har be-

stämt utgången, om det inte är uppenbart obehövligt. I beslutet ska det även
anges från och med vilken dag uteslutningen gäller.

87 §

4 För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna

lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans

verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, be-
stämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmel-
serna i 82�84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34�47 a §§ samt 60 § om med-

lemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48�48 b §§ om finans-
ieringsavgift och arbetslöshetsavgift, i 94 f och 94 g §§ om uppgiftsskyldig-
het, samt i 95�97 §§ och 111�115 §§ om överklagande, omprövning och änd-
ring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna. Det som sägs om med-
lem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten till den kompletterande
arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande

arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamot får utses medlemmar, för-
troendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i fören-
ingen. Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföreståndare
eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51�54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den

kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av
medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde
stycket om styrelseledamot i den kompletterande kassan.

�&terbetalning av statsbidrag

94 §

5

Om någon som har fått arbetslöshetsersättning har orsakat att ersätt-

ningen betalats ut i strid med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av dessa
lagar, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut
felaktigt. Detsamma gäller när den som har fått ersättning från en kassa senare
har fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid.

�&terbetalningsskyldigheten omfattar dock inte belopp som arbetslöshets-

kassan har beslutat att efterge med stöd av 68 d § lagen om arbetslöshetsför-
säkring.

94 a §

Om en arbetslöshetskassa har orsakat att arbetslöshetsersättning be-

talats ut i strid med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

4 Senaste lydelse 2009:1438.

5 Senaste lydelse 2002:543.

0153.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:17 PM

background image

3

SFS 2013:153

eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av dessa lagar, ska
kassan betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt.

94 b §

Om det är någon annan än den som har fått ersättningen eller en ar-

betslöshetskassa som har orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut i strid
med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till någon av dessa lagar, ska kassan betala
tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt endast om den som fått ersätt-
ningen skäligen borde ha insett att han eller hon har fått ersättning obehörigen
eller med för högt belopp.

�&terbetalningsskyldigheten omfattar dock inte belopp som arbetslöshets-

kassan har beslutat att efterge med stöd av 68 d § lagen om arbetslöshetsför-
säkring.

94 c §

En arbetslöshetskassa ska, även i andra fall än som anges i 94�

94 b §§, betala tillbaka statsbidrag som kassan har fått utan att vara berättigad
till det eller har fått med för högt belopp.

94 d §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska besluta att kräva till-

baka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om myndigheten vid sin tillsyn
finner att förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt 94�94 c §§ är
uppfyllda.

94 e §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om en arbetslöshets-

kassa begär det eller i samband med beslut enligt 94 d §, besluta att delvis be-
fria kassan från återbetalningsskyldighet enligt 94�94 c §§ om det finns sär-
skilda skäl. Om det finns synnerliga skäl, får myndigheten besluta om hel be-
frielse.

100 §

6 En arbetslöshetskassa får överklaga Inspektionen för arbetslöshets-

försäkringens beslut enligt 92, 94 d och 94 e §§ till allmän förvaltningsdom-
stol.

104 §

7

Beslut i frågor som avses i 8, 92, 94 d och 94 e §§ ska överklagas

inom två månader från dagen för beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013. Den nya bestämmelsen i

37 § första stycket andra meningen tillämpas inte på sådana förhållanden som
har betydelse för rätt till ersättning och som har inträffat före den 1 september
2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2002:543.

7 Senaste lydelse 2002:543.

0153.fm Page 3 Wednesday, April 3, 2013 4:17 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0153.fm Page 4 Wednesday, April 3, 2013 4:17 PM