SFS 2013:154 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

130154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2002:546) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

9 §

2

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett ärende.
Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa får
dessutom behandlas i en databas om de är nödvändiga för handläggningen av
ett ärende.

Personuppgifter om sociala förhållanden och omdömen, slutsatser eller

andra värderande upplysningar om en enskild får behandlas i en databas en-
dast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av
det. Detsamma gäller sådana personuppgifter som avses i 21 § personupp-
giftslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173.

2 Senaste lydelse 2011:545.

SFS 2013:154

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0154.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:18 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0154.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:18 PM