SFS 2013:155 Lag om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

130155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:538) om
prestationsbaserad stimulansersättning inom
utbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2�4 och 7 §§ lagen (2010:538) om

prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invand-
rare

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Sfi-bonus lämnas till en nyanländ som inom den tidsperiod som anges i

3 § har deltagit i utbildning i svenska för invandrare och uppnått betyg för
godkänt resultat enligt något av följande alternativ:

� kurs B på studieväg 1,
� kurs C på studieväg 2, eller
� kurs D på studieväg 3.

3 §

För att sfi-bonus ska lämnas måste betyg för godkänt resultat ha upp-

nåtts inom tolv månader från det att utbildningen startade, dock senast inom
femton månader från den dag då den nyanlände första gången folkbokfördes i
en kommun.

4 §

4

Sfi-bonus lämnas med

1. en halv bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbild-

ning i svenska för invandrare på kurs B på studieväg 1,

2. två tredjedels bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i

utbildning i svenska för invandrare på kurs C på studieväg 2, och

3. en hel bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbild-

ning i svenska för invandrare på kurs D på studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med högst en hel bonus. För en nyanländ som får sfi-

bonus enligt första stycket ska redan utbetald sfi-bonus räknas av.

7 §

Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den nyanlände hos den kom-

mun där han eller hon är folkbokförd. Ansökan ska ha kommit in till kommu-
nen inom tre månader från den dag då den nyanlände uppnådde betyg för god-
känt resultat enligt något av alternativen i 2 §.

1 Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2010:878.

3 Senaste lydelse 2010:878.

4 Senaste lydelse 2010:878.

SFS 2013:155

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0155.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:19 PM

background image

2

SFS 2013:155

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

0155.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:19 PM