SFS 2013:157 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

130157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2 En kommun får ingå avtal med en annan kommun om att uppgifter som

kommunen har enligt 5 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare ska utföras av den andra kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177.

2 Senaste lydelse 2012:417.

SFS 2013:157

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0157.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:20 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0157.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:20 PM