SFS 2013:158 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

130158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1138) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 27 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2010:1138) om sam-

hällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering
som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt 5 §
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och
lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

4 § Den samhällsorientering som ska erbjudas enligt 6 § lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska påbörjas så snart
som möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats. Den ska normalt
vara avslutad ett år efter det att etableringsplanen har upprättats.

Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invand-

rare framgår när samhällsorienteringen enligt den lagen ska påbörjas. Den ska
normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2013:158

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0158.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:21 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0158.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:21 PM