SFS 2013:159 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

130159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 27 mars 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2013:159

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0159.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:21 PM

background image

2

SFS 2013:159

Bilaga 1

3

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4, 5 och 9 fram-
går att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i
respektive land.

Andorra

1. Kommissionens beslut 2010/625/EU
av den 19 oktober 2010 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter i Andorra.

4

Argentina

2. Kommissionens beslut 2003/490/EG
av den 30 juni 2003 i enlighet med Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om adekvat skydd för personupp-
gifter i Argentina.

5

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna

3. Kommissionens beslut 2003/821/EG

Guernsey, Alderney, Sark, Herm,

av den 21 november 2003 om skyddsni-

Jethou, Brecqhou och Lihou

vån för personuppgifter på Guernsey.

6

Färöarna

4. Kommissionens beslut 2010/146/EU
av den 5 mars 2010 i enlighet med Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om en adekvat skyddsnivå genom
den färöiska lagen om behandling av
personuppgifter.

7

Förenta staterna

5. Kommissionens beslut 2000/520/EG
av den 26 juli 2000 enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 95/46/EG om
huruvida ett adekvat skydd säkerställs
genom de principer om integritetsskydd
(Safe Harbour Privacy Principles) i kom-
bination med frågor och svar som För-
enta staternas handelsministerium utfär-
dat.

8

3 Senaste lydelse 2012:619.

Tredjeland

Beslut

4 EUT L 277, 21.10.2010, s. 27 (Celex 32010D0625).

5 EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

6 EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

7 EUT L 58, 9.3.2010, s. 17 (Celex 32010D0146).

8 EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

0159.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:21 PM

background image

3

SFS 2013:159

Isle of Man

6. Kommissionens beslut 2004/411/EG
av den 28 april 2004 om skyddsnivån för
personuppgifter på Isle of Man.

9

Israel

7. Kommissionens beslut 2011/61/EU av
den 31 januari 2011 i enlighet med Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om en adekvat skyddsnivå vid au-
tomatiserad behandling av personuppgif-
ter i Staten Israel.

10

Jersey

8. Kommissionens beslut 2008/393/EG
av den 8 maj 2008 i enlighet med Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om adekvat skydd för personupp-
gifter på Jersey.

11

Kanada

9. Kommissionens beslut 2002/2/EG av
den 20 december 2001 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter genom den kanadensiska lagen
om elektroniska handlingar och skydd
för personuppgifter (Personal Informa-
tion Protection and Electronic Docu-
ments Act).

12

Nya Zeeland

10. Kommissionens

genomförandebe-

slut 2013/65/EU av den 19 december
2012 i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG om ett
adekvat skydd av personuppgifter i Nya
Zeeland.

13

Schweiz

11. Kommissionens beslut 2000/518/EG
av den 26 juli 2000 enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 95/46/EG om
adekvat skydd av personuppgifter i
Schweiz.

14

Uruguay

12. Kommissionens genomförandebe-
slut 2012/484/EU av den 21 augusti
2012 i enlighet med Europaparlamentets

9 EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

10 EUT L 27, 1.2.2011, s. 39 (Celex 32011D0061).

11 EUT L 138, 28.5.2008, s. 21 (Celex 32008D0393).

12 EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

13 EUT L 28, 30.1.2013, s. 12 (Celex 32013D0065).

14 EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

0159.fm Page 3 Wednesday, April 3, 2013 4:21 PM

background image

4

SFS 2013:159

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

och rådets direktiv 95/46/EG om en
adekvat skyddsnivå vid automatiserad
behandling av personuppgifter i Republi-
ken Uruguay.

15

15 EUT L 227, 23.8.2012, s. 11 (Celex 32012D0484).

0159.fm Page 4 Wednesday, April 3, 2013 4:21 PM