SFS 2013:161 Förordning om upphävande av förordningen (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin

130161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:19) om lån
till företag i fordonsindustrin;

utfärdad den 4 april 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:19) om lån till företag i

fordonsindustrin ska upphöra att gälla vid utgången av april 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:161

Utkom från trycket
den 16 april 2013

0161.fm Page 1 Tuesday, April 9, 2013 12:50 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0161.fm Page 2 Tuesday, April 9, 2013 12:50 PM