SFS 2013:163 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)2

dels att 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken före 6 kap. 3 § ska utgå,
dels att 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

3

Bolagsverket ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om till-

ståndet att driva bankrörelse har återkallats. Beslutet ska fattas så snart det är
praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan om likvidation kom
in till Bolagsverket.

Rätten ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om sparbanken har

försatts i konkurs och denna avslutats med överskott. Beslutet ska fattas i
samband med att konkursen avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finans-

inspektionen, styrelsen, styrelseledamot eller huvudman.

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolags-

verket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2011:894.

SFS 2013:163

Utkom från trycket
den 15 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013