SFS 2013:164 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

130164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker

dels att 9 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

4 §

2

Bolagsverket ska besluta att medlemsbanken ska gå i likvidation, om

tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att banken i stället fått till-
stånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse. Beslutet ska fattas så
snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan om likvi-
dation kom in till Bolagsverket.

Rätten ska besluta att medlemsbanken ska gå i likvidation, om
1. medlemsbankens rörelse inte öppnats inom ett år från dess bildande,

eller

2. medlemsbanken har försatts i konkurs och denna avslutats med över-

skott.

Ett beslut enligt andra stycket 2 ska fattas i samband med att konkursen av-

slutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket eller andra stycket 1 prövas på

ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot, medlem eller
innehavare av förlagsandel.

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolags-

verket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180.

2 Senaste lydelse 2011:897.

SFS 2013:164

Utkom från trycket
den 15 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013