SFS 2013:165 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

130165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

10 kap.

31 §

2

Förutom i de fall som anges i 25 kap. 11 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska Bolagsverket besluta att ett bankaktiebolag ska gå i likvida-
tion om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att bolaget i stället
fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse. Beslutet ska
fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan
om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om likvidation gäller ome-
delbart.

I ärenden om likvidation av bankaktiebolag vars tillstånd att driva bank-

rörelse har återkallats utan att bolaget i stället fått tillstånd att driva annan till-
ståndspliktig finansiell rörelse, ska 25 kap. 24 § aktiebolagslagen inte tilläm-
pas.

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolags-

verket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180.

2 Senaste lydelse 2011:898.

SFS 2013:165

Utkom från trycket
den 15 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013