SFS 2013:166 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 45 §, 12 kap. 74 och 75 §§

samt 13 kap. 27 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

11 kap.

45 §

Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)

om i vilka fall allmän domstol eller Bolagsverket ska besluta att ett bolag ska
gå i likvidation gäller för försäkringsaktiebolag att Bolagsverket ska besluta
att bolaget ska gå i likvidation om

1. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan att

något nytt tillstånd har beviljats, eller

2. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats utan att bolaget i

stället har fått ett tillstånd att driva någon annan tillståndspliktig finansiell
rörelse.

Beslutet enligt första stycket 2 ska fattas så snart det är praktiskt möjligt,

dock senast dagen efter det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in
till Bolagsverket. Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

I ärenden om likvidation av försäkringsaktiebolag vars tillstånd att driva

försäkringsrörelse har återkallats utan att bolaget i stället har fått ett tillstånd
att driva någon annan tillståndspliktig finansiell rörelse, ska 25 kap. 24 §
aktiebolagslagen inte tillämpas.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare eller på
anmälan av Finansinspektionen.

12 kap.

74 §

Bestämmelsen i 11 kap. 4 § första stycket 1 lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar om rättens beslut om likvidation ska gälla också för öm-
sesidiga försäkringsbolag.

Bolagsverket ska besluta att ett ömsesidigt försäkringsbolag ska gå i likvi-

dation om

1. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,
2. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse som har beviljats för en bestämd

tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats,

3. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats,
4. bolaget är försatt i konkurs som avslutats med överskott och bolagsstäm-

man inte inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 79 §, eller

1 Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180.

SFS 2013:166

Utkom från trycket
den 15 april 2013

background image

2

SFS 2013:166

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5. bolaget saknar till försäkringsregistret anmäld behörig styrelse eller

verkställande direktör.

Beslut om likvidation ska inte meddelas, om det styrks att likvidations-

grunden upphört under ärendets handläggning. Frågor om likvidation enligt
första eller andra stycket prövas på anmälan av Finansinspektionen eller på
ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktören eller delägare
eller röstberättigad som inte är delägare.

I de fall som avses i andra stycket 3 ska Bolagsverket fatta beslutet om lik-

vidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansö-
kan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket.

I de fall som avses i andra stycket 4 eller 5 prövas frågan på ansökan även

av en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns
någon som kan företräda bolaget.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

75 §

I ärenden enligt 74 § andra stycket 3 ska 11 kap. 5 och 6 §§ lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar inte tillämpas.

I övrigt gäller för genomförandet av likvidationen för ömsesidiga försäk-

ringsbolag 11 kap. 5, 6 a�17 §§ lagen om ekonomiska föreningar med de till-
lägg som följer av 76�78 §§.

I ett ärende enligt 74 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 gäller även 11 kap. 6 §

lagen om ekonomiska föreningar.

13 kap.

27 §

Utöver bestämmelserna om tvångslikvidation i 11 kap. 4 och 4 a §§

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar
att Bolagsverket ska besluta att föreningen ska gå i likvidation, om

1. föreningens hela försäkringsbestånd har överlåtits,
2. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan att

något nytt tillstånd har beviljats, eller

3. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats.
I de fall som avses i första stycket 3 ska Bolagsverket fatta beslutet om lik-

vidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansö-
kan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om likvi-
dation gäller omedelbart.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem,
en innehavare av en förlagsandel eller på anmälan av Finansinspektionen.

I ärenden enligt första stycket 3 ska bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§

lagen om ekonomiska föreningar inte tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolags-

verket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)