SFS 2013:168 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

130168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Sjöfartsverket ska

1. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens upp-

gifter, och

2. följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:168

Utkom från trycket
den 23 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013