SFS 2013:170 Förordning om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

130170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:184) med
instruktion för Luftfartsverket;

utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:184) med instruktion för

Luftfartsverket ska ha följande lydelse.

2 §

Luftfartsverket ska

1. inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt service- och

konsulttjänster som är knutna till verksamheten, och

2.

svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens

uppgifter.

Luftfartsverket får
1. bedriva utbildning av flygledare,
2. direkt eller genom till verket knutna bolag bedriva tjänsteexport inom

sitt verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:170

Utkom från trycket
den 23 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013