SFS 2013:171 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

130171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 8 §§ förordningen (2010:185) med in-

struktion för Trafikverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare

för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, fram-

komlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällseko-

nomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och
successiv kalkylering,

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att

någon har avlidit,

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens upp-

gifter,

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och

innovation inom transportområdet,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om

inte något annat beslutats,

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation

och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som till-

varatar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de re-

gionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen
av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik,

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om stat-

ligt bidrag till svensk sjöfart, och

15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns

ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap
för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

1 Senaste lydelse 2012:793.

SFS 2013:171

Utkom från trycket
den 23 april 2013

background image

2

SFS 2013:171

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 §

Trafikverket ska

1. bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och organ i ar-

betet med länsplaner för regional transportinfrastruktur,

2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och genomfö-

rande av den nationella planen för transportinfrastruktur och i arbetet med an-
sökningar om TEN-T-bidrag, och

3. vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 8 samverka med Luft-

fartsverket och Sjöfartsverket i frågor som rör respektive myndighets område.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)