SFS 2013:172 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

130172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 21 mars 2013.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1 att bilaga 8 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2013.

ANDERS PERKLEV

Lars Werkström

1 Föreskrifterna senast ändrade 2012:672.

SFS 2013:172

Utkom från trycket
den 23 april 2013

background image

2

SFS 2013:172

Bilaga 8

Brott mot förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter

Ansvar enligt 19 §

�verträdelser av AETR

Med beteckningen AETR avses den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsför-
hållanden för fordonsbesättningar vid vissa internationella vägtransporter (S� 1973:53, S�
1983:58, S� 1992:40, S� 2012:11, S� 2012:12, S� 2012:13 och S� 2012:14).

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1.1

art. 5

Brott mot lägsta ålder för förare

2 000

1.2

art. 6.1

�verskridit daglig körtid
(9 timmar) om utsträckning till
10 timmar inte varit tillåten

mer än 9 men högst 10 timmar

1 000

mer än 10 men högst 11 timmar

2 000

mer än 11 timmar

4 000

1.3

art. 6.1

�verskridit daglig körtid (10
timmar) vid tillåten utsträckning

mer än 10 men högst 11 timmar

1 000

mer än 11 men högst 12 timmar

2 000

mer än 12 timmar

4 000

1.4

art. 6.2

�verskridit körtid per vecka

mer än 56 men högst 60 timmar

1 000

mer än 60 men högst 70 timmar

2 000

mer än 70 timmar

4 000

1.5

art. 6.3

�verskridit sammanlagd körtid
under två veckor i följd

mer än 90 men högst 100 tim-
mar

1 000

mer än 100 men högst 112 tim-
mar 30 minuter

2 000

mer än 112 timmar 30 minuter

4 000

1.6

art. 7

�verskridit oavbruten körtid

mer än 4 timmar 30 minuter men
högst 5 timmar

1 000

mer än 5 men högst 6 timmar

2 000

mer än 6 timmar

4 000

1.7

art. 1 o) samt
8.1�8.2

Otillräcklig dygnsvila (mindre
än 11 timmar) om reducerad
dygnsvila inte varit tillåten

mindre än 11 men lägst 10 tim-
mar

1 000

mindre än 10 men lägst 8 tim-
mar 30 minuter

2 000

mindre än 8 timmar 30 minuter

4 000

1.8

art. 1 o) samt
8.1�8.2

Otillräcklig dygnsvila (mindre
än 9 timmar) om reducerad
dygnsvila varit tillåten

mindre än 9 men lägst 8 timmar

1 000

mindre än 8 men lägst 7 timmar

2 000

mindre än 7 timmar

4 000

background image

3

SFS 2013:172

�verträdelser av bilagan till AETR

1.9

art. 1 o) samt
8.1�8.2

Otillräcklig uppdelning av
dygnsvilan (mindre än 3 +
9 timmar)

3 timmar + (mindre än 9 men
lägst 8 timmar)

1 000

3 timmar + (mindre än 8 men
lägst 7 timmar)

2 000

3 timmar + (mindre än 7 timmar) 4 000

1.10

art. 1 o) samt
8.3

Otillräcklig dygnsvila (mindre
än 9 timmar) vid multibeman-
ning

mindre än 9 men lägst 8 timmar

1 000

mindre än 8 men lägst 7 timmar

2 000

mindre än 7 timmar

4 000

1.11

art. 1 p) samt
8.6a

Otillräcklig veckovila (mindre
än 24 timmar) om reducerad
veckovila varit tillåten

mindre än 24 men lägst 22 tim-
mar

1 000

mindre än 22 men lägst 20 tim-
mar

2 000

mindre än 20 timmar

4 000

1.12

art. 1 p) samt
8.6a

Otillräcklig veckovila (mindre
än 45 timmar) om reducerad
veckovila inte varit tillåten

mindre än 45 men lägst 42 tim-
mar

1 000

mindre än 42 men lägst 36 tim-
mar

2 000

mindre än 36 timmar

4 000

1.13

art. 8.6b

Otillräcklig veckovila (mindre
än 90 timmar) vid uppskjuten
veckovila

mindre än 90 men lägst 84 tim-
mar

1 000

mindre än 84 men lägst 76 tim-
mar

2 000

mindre än 76 timmar

4 000

1.14

art. 8.6b

Otillräcklig veckovila (mindre
än 69 timmar) vid uppskjuten
veckovila om reducerad vecko-
vila inte varit tillåten

mindre än 69 men lägst 65 tim-
mar

1 000

mindre än 65 men lägst 57 tim-
mar

2 000

mindre än 57 timmar

4 000

1.15

art. 9 2 men.

Inte angivit skäl för avvikelse från regelverket

1 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

2.1

art. 10

Fört fordon med digital färdskrivare utan att inneha förarkort

4 000

2.2

art. 11.4a
3 st.

Föraren har fler än ett giltigt förarkort

4 000

2.3

art. 11.4a
3 st.

Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort

4 000

2.4

art 11.4a 3 st. Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har

gått ut

4 000

2.5

art. 12.1

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort,
med läsliga uppgifter

1 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

4

SFS 2013:172

2.6

art. 12.1

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort,
med oläsliga uppgifter

4 000

2.7

art. 12.1

Utebliven ansökan inom sju kalenderdagar om ersättning av förar-
kort som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller
stulits

2 000

2.8

art. 12.2

Inte använt diagramblad/förarkort

4 000

2.9

art. 12.2

Felaktig användning av diagramblad/förarkort

4 000

2.10

art. 12.2

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påver-
kar registreringen av relevanta uppgifter

4 000

2.11

art. 12.2

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket inte på-
verkar registreringen av uppgifter

1 000

2.12

art. 12.2

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än
de är avsedda för, utan försvunna uppgifter

1 000

2.13

art. 12.2

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än
de är avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

2.14

art. 12.2

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

4 000

2.15

art. 12.2

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

4 000

2.16

art. 12.3

Den tid som registrerats på diagrambladet överensstämmer inte
med den officiella tiden i fordonets registreringsland

2 000

2.17

art. 12.3

Felaktig användning av omställningsanordning

4 000

2.18

art. 12.5

Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras:

Efternamn saknas på diagrambladet
Förnamn saknas på diagrambladet
Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas
Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas
Registreringsnummer saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet
Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

4 000
4 000
2 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000

2.19

art. 12.5 A

Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren

1 000

2.20

art. 12.7

Kan inte visa upp uppgifter för den innevarande dagen

4 000

2.21

art. 12.7

Kan inte visa upp uppgifter för de föregående 28 dagarna

4 000

2.22

art. 12.7

Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts
under innevarande dag och de föregående 28 dagarna

4 000

2.23

art. 12.7

Kan inte visa upp förarkortet

4 000

2.24

art. 12.7

Kan inte visa upp utskrifter som gjorts under innevarande dag och
de föregående 28 dagarna

4 000

2.25

art. 13.1 2 st. Inte reparerad under resans gång

2 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

5

SFS 2013:172

�verträdelser av förordning 1993:185

Ansvar enligt 20 §

2.26

art. 13.2

Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte
längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte
fungerar på fullgott sätt

4 000

2.27

art. 13.2

Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer
saknas på tilläggsbladet

4 000

2.28

art. 13.2

Underskrift saknas på tilläggsbladet

2 000

2.29

art. 13.3

Stulet förarkort har inte i vederbörlig ordning rapporterats till de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade

4 000

2.30

art. 13.3

Förkommet förarkort har inte i vederbörlig ordning anmälts till de
behöriga myndigheterna i det land som utfärdat kortet och det land
där föraren har sitt normala hemvist

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3.1

8 §

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts

4 000

3.2

18 § 2 st.

Brukat fordon trots att besiktning av färdskrivarutrustningen inte
genomförts

4 000

3.3

18 a § 2 st.

Brukat fordon trots att färdskrivarutrustningen har brister

4 000

Nr

Ledtext

Bot

4

Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013