SFS 2013:173 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

130173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om im-

munitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2012/13:53, bet. 2012/13:UU9, rskr. 2012/13:163.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internatio-

nell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

3 Senaste lydelse 2012:406 (jfr 2012:407).

72. PLO

Personer med tjänst hos
Mission of Palestine i
Stockholm
samt deras familje-
medlemmar

Avtal den 28 juni 2012
mellan Sveriges reger-
ing och PLO, till förmån
för Palestinska myndig-
heten

SFS 2013:173

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013