SFS 2013:175 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

130175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 18 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om im-

munitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2012/13:67, bet. 2012/13:SoU14, rskr. 2012/13:187.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 2013:173 (jfr 2013:174).

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

73. Sekretariatet för
Nordliga dimensio-
nens partnerskap för
hälsa och socialt väl-
befinnande
(NDPHS)

Personer med tjänst
hos eller uppdrag av
sekretariatet samt de-
ras familjemedlem-
mar

Avtal den 6 februari
2013 mellan Sveriges
regering och sekreta-
riatet för Nordliga di-
mensionens partner-
skap för hälsa och so-
cialt välbefinnande

SFS 2013:175

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013