SFS 2013:176 Förordning med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

130176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Inspektionen för vård och
omsorg;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Inspektionen för vård och omsorg har till huvuduppgift att svara för till-

syn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig
verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

2 §

Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg

som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra före-
skrifter.

Tillsynen ska bedrivas strategiskt och effektivt samt på ett enhetligt sätt

inom landet. Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna
riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från
regeringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur verksamheterna full-
gör sin skyldighet att bedriva egenkontroll.

Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och

till det landsting eller den kommun som berörs.

3 §

Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna en särskild rapport

till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn och till-
ståndsprövning under det gångna verksamhetsåret.

Rapporten ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de åtgärder som myn-

digheten vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och slutsatser
av tillsynen. I rapporten ska tillsynen av verksamhet som rör hälso- och sjuk-
vård respektive verksamhet som rör socialtjänst och verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade redovisas separat.

Samverkan

4 §

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i syfte att

uppnå ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i arbetet med tillsyn, kun-
skapsstyrning och regelgivning.

SFS 2013:176

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:176

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

10 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

11 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i

4 § första stycket 1–3 avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning
som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)