SFS 2013:177 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

130177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2013:177

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:177

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2013:68.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens
författningssamling

SKSFS

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens
författningssamling

SOSFS

Utnyttjas också av
Rättsmedicinalverket,
Smittskyddsinstitutet,
Myndigheten för
handikappolitisk sam-
ordning och Inspek-
tionen för vård och
omsorg

Statens energi-
myndighet

Statens energimyn-
dighets författnings-
samling

STEMFS