SFS 2013:178 Förordning om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

130178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:117) om
underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa
brottmål;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1982:117) om under-

rättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål samt 1 och 2 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård
och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

1 §

1

En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg

och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som om-
fattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhetslagen
(2010:659) har

1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkes-

utövningen, eller

2. dömts för brott enligt
a) 3 kap. brottsbalken,
b) 4 kap. 1�5 §§ brottsbalken,
c) 6 kap. brottsbalken,
d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken,
e) 13�15 kap. brottsbalken,
f) 16 kap. 10 a § brottsbalken,
g) 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,
h) 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,
i) 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
j) lagen (1964:169) om straff för folkmord,
k) narkotikastrafflagen (1968:64),
l) lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
m) lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
n) lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller
q) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
I fråga om brott som avses i första stycket 2 a�h, j, l�o och q ska kopia sän-

das endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

1 Senaste lydelse 2010:1142.

SFS 2013:178

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:178

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2 §

2

En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg

och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken

1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2�7 eller andra stycket

patientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till annan påföljd än böter för
brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, el-
ler

2. någon har dömts för brott enligt
a) 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller motsvarande äldre be-

stämmelser, eller

b) abortlagen (1974:595).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1142.