SFS 2013:179 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

130179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1472) om psykia-

trisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

dels att 2, 3, 11 b, 16, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 §, av följande ly-

delse.

2 §

1

Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över de

patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska också se till att
journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientdatalagen
(2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

1. vårdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen,
3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykia-
trisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsykia-
trisk vård,

4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och om

rättens beslut då överklagande skett,

5. uppgift om ansökan enligt 7, 9, 12, 14 § andra stycket eller 26 a § lagen

om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan eller anmälan enligt 3 c, 3 d, 12 a
eller 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med anled-
ning av ansökan eller anmälan,

6. vårdplanen,
7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller

17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk tvångs-

vård jämte skälen för åtgärden,

9. uppgift om tvångsåtgärd enligt 18–20 eller 23 § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med
nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Inspektionen för vård och omsorg enligt 19 eller 20 § lagen om psykiatrisk
tvångsvård,

10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med

1 Senaste lydelse 2008:669.

SFS 2013:179

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:179

nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Inspektionen för vård och omsorg enligt 22 b § lagen om psykiatrisk tvångs-
vård,

11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i 10,
12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försän-

delser,

13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut

fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,

14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område

och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller
10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd
eller medgivande,

15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphö-

rande,

16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjuk-

vårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen
om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska
vården ska upphöra,

17. a) uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under 16

eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom,

b) beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrätt-

ningens område,

c) återkallelse av tillstånd till sådan vistelse,
d) chefsöverläkarens beslut om villkor enligt 26 § andra stycket lagen om

psykiatrisk tvångsvård eller 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket la-
gen om rättspsykiatrisk vård,

e) chefsöverläkarens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om sluten rättspsykiatrisk
vård enligt 3 c § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård, och

f) om rättens beslut i anledning av överklagandet,
18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rätts-

psykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om pa-
tientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan till en sådan nämnd att det
kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anledning av
anmälan,

19. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 18 som rör pa-

tienten,

20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket och

48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första stycket
och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i

28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har lämnats.

3 §

Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning än
en sådan som drivs av ett landsting, görs av sjukvårdshuvudmannen hos Soci-
alstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen.

11 b §

2

Om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård ska den som är sä-

kerhetsansvarig vid sjukvårdsinrättningen, om det inte är uppenbart obehöv-

2 Senaste lydelse 2008:1313.

background image

3

SFS 2013:179

ligt, omedelbart underrätta en polismyndighet, Inspektionen för vård och om-
sorg och, i förekommande fall, Kriminalvården eller Statens institutionssty-
relse.

16 §

3

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om hur

chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet enligt 19 § tredje
stycket, 20 § tredje stycket, 22 b § andra stycket och 49 § första stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska fullgöras.

20 §

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn även över den rätts-

psykiatriska vård som får ges på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning
som drivs av staten. Vid tillsynen har inspektionen rätt att företa inspektioner.

21 §

4

En domstol som har meddelat en dom om öppen psykiatrisk tvångs-

vård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska, inom en vecka efter meddelad dom,
översända en kopia av domen till Inspektionen för vård och omsorg och So-
cialstyrelsen.

22 §

Inspektionen för vård och omsorg ska för varje kalenderår till Social-

styrelsen lämna uppgifter om sådana underrättelser som avses i 19 § tredje
stycket, 20 § tredje stycket, 22 b § andra stycket och 49 § första stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. För detta ändamål får inga uppgifter
redovisas som kan hänföras till en enskild person.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:667.

4 Senaste lydelse 2008:669.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013