SFS 2013:180 Förordning om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter

130180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:876) om
medicintekniska produkter;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1993:876) om medicintek-

niska produkter ska ha följande lydelse.

11 §

1

Läkemedelsverket utövar tillsyn över att lagen (1993:584) om medi-

cintekniska produkter och föreskrifter som har meddelats i anslutning till la-
gen följs. I fråga om de produkter som avses i 4 § andra meningen utövas
dock tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:552.

SFS 2013:180

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013