SFS 2013:181 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

130181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd
och service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

dels att 7�11 b och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 11 c, 11 d och

15 §§, samt närmast före 11 c och 11 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 §

1

En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att
bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 6�10 samma lag ska vara skriftlig
och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten,
7. personalen och dess utbildning.
Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara

inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

Om sökanden är ett bolag, en förening eller en stiftelse, ska sökanden också

bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att
företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen.

8 §

2

En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att
bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 2 samma lag ska vara skriftlig och
ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till

barn,

5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,

1 Senaste lydelse 2010:1368.

2 Senaste lydelse 2010:1368.

SFS 2013:181

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:181

7. personalen och dess kompetensutveckling,
8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assis-

tansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses,

10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal

och berörda myndigheter.

9 §

3

Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när till-

stånd har meddelats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten,
vilken verksamhet som ska bedrivas, vem som ska vara föreståndare enligt
7 § eller verksamhetsansvarig enligt 8 § samt övriga villkor för tillståndet. I
fråga om tillstånd enligt 7 § ska även anges det högsta antal personer som
samtidigt kan få stöd och service i verksamheten.

Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte

överlåtas.

10 §

4

Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte längre

motsvarar det meddelade tillståndet ska sökas hos Inspektionen för vård och
omsorg.

Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet ska omedelbart göras till

Inspektionen för vård och omsorg.

11 §

5

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostäder med särskild

service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner. In-
spektioner ska göras minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara
oanmäld. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och ung-
domar som samtycker till det.

I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns be-

stämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid
tillsyn.

11 a §

6

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som rik-

tar sig till barn och unga som har beviljats insatser enligt 9 § 8 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och till deras
vårdnadshavare. Informationen ska innehålla uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,
2. inspektionens tillsyn,
3. möjligheter för barn och unga att kontakta inspektionen samt hur de når

rätt person inom myndigheten, och

4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren

har samtyckt till det eller är närvarande.

11 b §

7

Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över dem som

har tillstånd att bedriva verksamhet och dem som har anmält verksamhet

3 Senaste lydelse 2010:1368.

4 Senaste lydelse 2009:1140.

5 Senaste lydelse 2009:1140.

6 Senaste lydelse 2009:1140.

7 Senaste lydelse 2009:1140.

background image

3

SFS 2013:181

enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.

Direktåtkomst

11 c §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som

förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsut-
veckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiolo-
giska studier.

Uppgiftsskyldighet

11 d §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen

lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna be-
hövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, upp-
följning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs en-

ligt 11 b § vid direktåtkomst enligt 11 c §.

14 §

8

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighe-

ten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt föreskrifter om verkställigheten av denna för-
ordning.

15 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter

om förfarandet vid anmälningar och ansökningar enligt 23 § lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfa-

randet vid anmälningar och rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§ lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra stycket
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

8 Senaste lydelse 2005:128.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013