SFS 2013:182 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 16 b, 16 c, 18 och 20 §§ förordningen

(1999:1134) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

16 b §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,

13, 14, 15, 16, 17 eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64),
skattebrottslagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-
ningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohol-
lagen (2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
eller 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska, om brotten
föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Inspektio-
nen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, i fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd och sty-
relseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne, förestån-
dare för verksamheten samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandels-
bolag som ärendet gäller.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

16 c §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1�2 el-

ler 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13�15 kap., 16
kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a § la-
gen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (1964:169) om straff för
folkmord, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narko-
tika, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för terrorist-
brott eller 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska, om
brotten föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § pa-

tientsäkerhetslagen, i fråga om den som styrelsen överväger att meddela legi-
timation, eller

1 Senaste lydelse 2012:612.

2 Senaste lydelse 2010:1143.

SFS 2013:182

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:182

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och återkallelse

av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i fråga om
den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen överväger att
anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket,

ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

18 §

3

En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 b § har rätt att få

uppgifter ur belastningsregistret vid tillståndsgivning, godkännande eller
meddelande av legitimation, har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning
av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat eller en beslutad aukto-
risation eller meddelad legitimation.

20 §

4

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsre-

gistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegiti-
mation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och trans-
porttillstånd. Transportstyrelsen får vidare ha direktåtkomst till uppgifter ur
belastningsregistret för det ändamål som anges i 16 d §.

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § patientsäkerhetslagen
(2010:659). Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till upp-
gifter ur belastningsregistret i ärenden om prövotid och återkallelse av legiti-
mation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföre-
tag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1143.

4 Senaste lydelse 2012:253.