SFS 2013:183 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

130183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (2001:637) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom

socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat
verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt la-
gen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

5 §

2

I förordningen avses med privat verksamhet yrkesmässig verksamhet

som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med tillstånd av Inspektionen
för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och sådan privat
verksamhet inom socialtjänsten som i övrigt bedrivs enligt avtal med kommu-
nen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:749.

2 Senaste lydelse 2009:1141.

SFS 2013:183

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013