SFS 2013:184 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

130184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 11, 19 och 20 §§, 4 kap. 1, 1 a och 3�5 §§, 7 kap.

1 § och 8 kap. 5 § samt rubriken närmast före 4 kap. 4 § ska ha följande ly-
delse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 3 b, 3 c §§

och 8 kap. 6 §, samt närmast före 4 kap. 3 b och 3 c §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I förordningen finns bestämmelser om

� riksnormen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för

äldre (2 kap.),

� vad som avses med hem för vård eller boende och familjehem (3 kap.

1 och 2 §§),

� verksamheten vid hem för vård eller boende (3 kap. 3�9 §§),
� inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende (3 kap. 10�

16 §§),

� hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),
� vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),
� tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspektionen

för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

� vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),
� avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),
� sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),
� vissa bemyndiganden (8 kap.).

3 kap.

11 §

2

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs

av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om
inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudman-
nen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Inspek-
tionen för vård och omsorg vad som gäller.

1 Senaste lydelse 2009:1142.

2 Senaste lydelse 2010:213.

SFS 2013:184

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:184

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämp-

ligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och
personliga förhållanden i övrigt.

19 §

3

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över hem för vård eller

boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner.
Inspektioner ska göras minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara
oanmäld. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga
som samtycker till det.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de

boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn.

20 §

4

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar

sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård el-
ler boende, eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen
(2001:453), och till deras vårdnadshavare. Informationen ska kunna distribue-
ras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,
2. inspektionens tillsyn,
3. barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt hur de når

rätt person inom myndigheten, och

4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren

har samtyckt till det eller är närvarande.

4 kap.

1 §

5

En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som av-

ses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva en-
skild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten, och
7. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet

är ordnat ska fogas till ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska

sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som
har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftel-
sen.

1 a §

6

En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 §

tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,

3 Senaste lydelse 2009:1142.

4 Senaste lydelse 2009:1142.

5 Senaste lydelse 2009:1142.

6 Senaste lydelse 2009:1142.

background image

3

SFS 2013:184

2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
4. vem som förestår verksamheten, och
5. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet

är ordnat ska fogas till anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller

en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som har
behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen bi-
fogas anmälan.

3 §

7

Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när till-

stånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fy-
siska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är
godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas
av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för
tillståndet.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Tillståndet får inte överlåtas.

3 a §

8

Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över

1. dem som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första

stycket socialtjänstlagen (2001:453), och

2. dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § tredje stycket social-

tjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.

Direktåtkomst

3 b §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som

förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskaps-
utveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiolo-
giska studier.

Uppgiftsskyldighet

3 c §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen

lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs
hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppfölj-
ning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs en-

ligt 3 a § vid direktåtkomst enligt 3 b §.

Verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs
tillsyn

4 §

9

För sådan enskild verksamhet som enligt 13 kap. 1 § andra stycket so-

cialtjänstlagen (2001:453) står under Inspektionen för vård och omsorgs till-

7 Senaste lydelse 2009:1142.

8 Senaste lydelse 2009:1142.

9 Senaste lydelse 2009:1142.

background image

4

SFS 2013:184

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

syn ska bestämmelserna i 3 kap. 3�5 och 8 §§ denna förordning gälla på mot-
svarande sätt.

5 §

10

Om den som bedriver sådan enskild verksamhet som avses i 13 kap.

1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) lägger ner verksamheten, ska
denne omedelbart anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.

7 kap.

1 §

11

Socialnämnden ska föra en förteckning över de barn som enligt nämn-

dens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat
enskilt hem. Förteckningen ska föras på en särskild blankett.

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om den sär-

skilda blanketten.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en kopia av förteck-

ningen till Inspektionen för vård och omsorg.

8 kap.

5 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten

av socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

6 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter

om förfarandet vid ansökningar och anmälningar enligt 7 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453).

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfa-

randet vid ansökningar, anmälningar och rapporteringar enligt 2 a kap. 11 §,
14 kap. 7 § och 16 kap. 6 f�6 i §§ socialtjänstlagen och enligt 4 kap. 5 §
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

10 Senaste lydelse 2009:1142.

11 Senaste lydelse 2009:1142.