SFS 2013:185 Förordning om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

130185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:746) om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:746) om biobanker i

hälso- och sjukvården m.m.

dels att 3�5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§,

samt närmast före 3 a och 3 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 §

Anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m. ska utöver vad som anges i lagen innehålla uppgifter om

1. namn och personnummer eller firma och organisationsnummer för hu-

vudmannen för biobanken, och

2. adress och telefonnummer till den som ansvarar för biobanken.
Inspektionen för vård och omsorgs register över biobanker enligt 2 kap. 6 §

nämnda lag ska därutöver innehålla uppgifter om inspektionens beslut om att
en biobank får läggas ned eller överlåtas. Registret får även innehålla uppgif-
ter om när material ur en biobank lämnades ut.

Direktåtkomst

3 a §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som

förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, sta-
tistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Uppgiftsskyldighet

3 b §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen

lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297)
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Soci-
alstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvär-
dering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs en-

ligt 2 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. vid direktåt-
komst enligt 3 a §.

4 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,
2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank, och

SFS 2013:185

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:185

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. förutsättningar för nedläggning av en biobank.
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och föreskrifter
om verkställigheten av denna förordning.

5 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter

om förfarandet vid anmälningar enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om bio-
banker i hälso- och sjukvården m.m.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfa-

randet vid ansökningar enligt 4 kap. 7 och 9 §§ lagen om biobanker i hälso-
och sjukvården m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)