SFS 2013:186 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

130186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha

följande lydelse.

6 §

Smittskyddsinstitutet ska fortlöpande sammanställa och utvärdera an-

mälningar till institutet enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) och på
begäran från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg eller andra
myndigheter inom smittskyddet tillhandahålla sådan information. Institutet
ska också med lämpliga mellanrum sända ut redogörelser med sådan informa-
tion till berörda myndigheter, läkare och veterinärer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:186

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013