SFS 2013:190 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

130190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:190

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:190

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Myndigheter som hör till Socialdepartementet

Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (F)
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (F)
Inspektionen för vård och omsorg
Lantmäteriet
Läkemedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (F)
Pensionsmyndigheten
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering (F)
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd (F)
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

1 Senaste lydelse 2013:74.