SFS 2013:191 Förordning om ändring i förordningen (2009:1240) om omskärelse av pojkar

130191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1240) om
omskärelse av pojkar;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2009:1240) om om-

skärelse av pojkar ska ha följande lydelse.

1 §

Inspektionen för vård och omsorg ska fatta beslut om tillstånd enligt

6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar inom två månader från det att
en fullständig ansökan har kommit in till inspektionen. Om det är nödvändigt
på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett till-
fälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen
för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått
ut.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig
ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

2 §

Om Inspektionen för vård och omsorg i ett ärende om tillstånd enligt 6 §

lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar begär att sökanden ska ge in certi-
fikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav
är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Inspektionen får dock be-
gära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en
auktoriserad översättning till svenska.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:191

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013