SFS 2013:192 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

130192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 7 och 25 §§ förordningen (2009:1243) med

instruktion för Socialstyrelsen ska upphöra att gälla vid utgången av maj
2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:192

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013