SFS 2013:194 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

130194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369)

dels att 2 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 6�10 §§,

samt närmast före 8 kap. 7 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

2 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter

om hur anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhets-
lagen (2010:659) ska fullgöras.

3 §

Register enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får innehålla

uppgifter om

1. namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för den

som bedriver verksamheten,

2. var verksamheten bedrivs,
3. verksamhetens inriktning,
4. verksamhetens omfattning,
5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,
6. verksamhetschefens namn, adress och telefonnummer,
7. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten,
8. datum för inspektion av verksamheten,
9. datum för Inspektionen för vård och omsorgs beslut i fråga om verksam-

heten, och

10. datum för anmälan enligt 3 kap. 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen.
Register enligt 2 kap. 4 § andra stycket patientsäkerhetslagen får även inne-

hålla uppgifter om

1. chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges namn, adress och tele-

fonnummer, samt

2. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.
Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.

SFS 2013:194

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:194

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 kap.

5 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäker-

hetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

2. hur information ska ges till patienter och deras närstående enligt 3 kap.

8 § patientsäkerhetslagen,

3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap.

10 § patientsäkerhetslagen, och

4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan enligt 8 kap.

2 § patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

6 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om anmäl-

ningsförfarandet enligt 3 kap. 5�7 §§ och 6 kap. 11 § första stycket patient-
säkerhetslagen (2010:659).

Direktåtkomst

7 §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som

förs enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) om uppgifterna be-
hövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, upp-
följning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Uppgiftsskyldighet

8 §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen

lämna ut uppgifter

1. ur de register som förs enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistik-
framställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier,

2. som behövs i ett ärende om legitimation, särskilt förordnande att utöva

yrke eller bevis om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhets-
lagen, eller

3. som behövs för att lämna upplysningar eller utfärda intyg enligt 5 kap.

22 §.

9 §

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs en-

ligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) vid direktåtkomst enligt 7 §.

10 §

Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård och omsorg

lämna ut uppgifter i ärenden enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) om uppgifterna behövs i ett tillsynsärende enligt samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)