SFS 2013:195 Förordning om ändring i förordningen (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

130195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:346) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:346) om kvalitets-

och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 3 b och 5 §§,

samt närmast före 3 a och 3 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om skyldig-

het för vårdgivare att lämna uppgifter till inspektionen för behandling i det re-
gister som avses i 7 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ.

3 §

Inspektionen för vård och omsorgs register enligt 7 § lagen (2012:263)

om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska
innehålla uppgifter om

1. vårdgivarens namn och adress,
2. verksamhetschefens namn och adress,
3. verksamheten och dess omfattning, och
4. kontaktuppgifter till verksamheten.

Direktåtkomst

3 a §

Socialstyrelsen får medges direktåtkomst till uppgifterna i det register

som förs enligt 7 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för
kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epi-
demiologiska studier.

Uppgiftsskyldighet

3 b §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen

lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 7 § lagen (2012:263) om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ om upp-
gifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikfram-
ställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

SFS 2013:195

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:195

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs en-

ligt 7 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ vid direktåtkomst enligt 3 a §.

5 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om förfaran-

det vid anmälningar enligt 6 § lagen (2012:263) kvalitets- och säkerhetsnor-
mer vid hantering av mänskliga organ.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)