SFS 2013:196 Förordning om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

130196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om underrättelse till Inspektionen för vård och
omsorg om beslut att avskeda legitimerad
yrkesutövare;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

En myndighet ska snarast till Inspektionen för vård och omsorg sända

en kopia av ett beslut att avskeda en legitimerad yrkesutövare om

1. arbetstagaren i sin yrkesutövning står under tillsyn av inspektionen och

omfattas av bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning, och

2. orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då förordningen

(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legiti-
merad yrkesutövare ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:196

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013