SFS 2013:197 Förordning om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

130197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:316) om
statsbidrag för viss verksamhet på
funktionshindersområdet;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2012:316) om statsbidrag för

viss verksamhet på funktionshindersområdet ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för verksamhet

inom områdena

1. kontakt, stöd och utbildning i samband med rehabilitering för personer

med ryggmärgsskada, företrädesvis personer över 18 år,

2. punktskriftsutbildning och liknande rehabilitering för personer med syn-

skada, företrädesvis personer över 18 år,

3. läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för

vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funk-
tionsnedsättningar, samt för barnens familjemedlemmar,

4. rekreation för personer som till följd av funktionsnedsättning har så om-

fattande behov av särskilda tillgänglighetsinsatser att de inte kan ta del av all-
männa rekreationsanläggningars utbud.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då förordningen

(1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreations-
anläggningar ska upphöra att gälla.

2. Denna förordning tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år

2014.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tiden före

den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:197

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013